معرفی آزمون‌ها

تست و آزمون برای هر کتاب

برای مشخص شدن میزان یاد گیری خوانندگان و نقاط قوت و ضعف شان، آزمون و تست گرفته می شود.


سطوح قابل ارزیابی

۱. سطح دانش: میزان دریافت معلومات از کتاب.

۲. سطح فهم: قدرت تبیین و شرح معلومات دریافتی.

۳. سطح کاربرد: میزان کاربردی کردن و عمل کردن به دانشِ دریافتی.

۴. سطح تجزیه و تحلیل: شکستن عناصر یک ترکیب، پیدا کردن وجه تمایزها و یا دلیل ارتباط بین آنها.

۵. سطح ترکیب: میزان توانایی در مقوله خلاقیت و آفرینندگی.

۶. سطح ارزشیابی: تسلط بر محتوا و امکان دفاع از آن و یا نقد نقاط ضعف آن.