هوش مالی را می­توان همان مدیریت صحیح مسائل مالی زندگی با استفاده از اصول و قواعد جهانی آن تعریف کرد. صاحبان هوش مالی دارای ویژگی­های رفتاری مشخصی هستند که در ادامه با آنها آشنا می­شویم.

هوش مالی را می­توان همان مدیریت صحیح مسائل مالی زندگی با استفاده از اصول و قواعد جهانی آن تعریف کرد. صاحبان هوش مالی دارای ویژگی­های رفتاری مشخصی هستند که در ادامه با آنها آشنا می­شویم.

هوش مالی را می­توان همان مدیریت صحیح مسائل مالی زندگی با استفاده از اصول و قواعد جهانی آن تعریف کرد. صاحبان هوش مالی دارای ویژگی­های رفتاری مشخصی هستند که در ادامه با آنها آشنا می­شویم.

هوش مالی را می­توان همان مدیریت صحیح مسائل مالی زندگی با استفاده از اصول و قواعد جهانی آن تعریف کرد. صاحبان هوش مالی دارای ویژگی­های رفتاری مشخصی هستند که در ادامه با آنها آشنا می­شویم.